Warunki przyjęcia

O przyjęciu na Studia Podyplomowe mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) lub studiów magisterskich. Preferowane jest ukończenie studiów technicznych o profilu informatycznym, ale nie jest to warunek konieczny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach Studiów Podyplomowych powinny przesłać zgłoszenie na podany niżej adres e-mail. W odpowiedzi prześlemy „Kartę zgłoszenia na Studia Podyplomowe „Aplikacje i usługi internetowe« w roku akademickim 2016/2017”. Kartę tę należy wypełnić i przesłać na adres:

Politechnika Gdańska
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Studia podyplomowe „Aplikacje i usługi internetowe”
Izabela Dziedzic, pokój EA 528.

Wymagania wstępne i przebieg rekrutacji

Do zgłoszenia należy dołączyć odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych. Zobowiązujemy się do nieudostępniania otrzymanych informacji bez Państwa zgody.

Dokumenty te należy przesłać na podany adres do 30 września 2018 r. Jednak w przypadku większej ilości zgłoszeń, będzie brana pod uwagę również ich kolejność.

W pierwszej połowie października 2018 r. nastąpi kwalifikacja kandydatów, w trakcie której przewidujemy możliwość rozmów z kandydatami (rozmowy w żadnym przypadku nie mają charakteru egzaminu, będą dotyczyć motywacji i doświadczenia kandydata).

Po zakwalifikowaniu kandydatów prześlemy dwa egzemplarze „Umowy o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych”.

Informacje i zgłoszenia
Politechnika Gdańska, budynek Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, pok. 528, czynne: poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00

Aleksandra Preiss
tel. 48 58 347 28 63
e-mail: apreiss@eti.pg.edu.pl
lub
Dorota Kowalczyk
tel. +48 500 399 437
e-mail: dorota.kowalczyk@fundacjaecd.pl

Kierownik
dr inż. Andrzej Jędruch
tel. 48 58 347 23 89
e-mail: andj@eti.pg.gda.pl

Zapraszamy na stronę Politechniki Gdańskiej