Szczegółowy opis zawodu

Sylwetka absolwenta

Technik programista – to absolwent technikum, który potrafi pisać programy komputerowe za pomocą specjalistycznego języka programowania. Jest on przygotowany do pracy w zespole programistów jako wsparcie w realizacji zadań programistycznych i testowania oprogramowania. Technik programista ma możliwości pracy indywidualnej, jednak przy wykonywaniu bardziej złożonych projektów pracuje w zespole programistów. Wówczas pod kierunkiem projektanta programisty lub kierownika (menadżera) projektu wykonuje część programu.

Nabyte umiejętności i kwalifikacje absolwenta zawodu Technik programista

 • dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań;
 • stosuje zabezpieczenia systemu operacyjnego;
 • charakteryzuje i określa funkcje systemu operacyjnego;
 • posługuje się terminologią dotyczącą sieci komputerowych;
 • charakteryzuje rodzaje oprogramowania;
 • korzysta z publikacji elektronicznych;
 • przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji, planowania i wykonywania pracy;
 • stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań;
 • zna podstawowe zasady logiki i algorytmiki;
 • rozróżnia techniki programowania strukturalnego, obiektowego i funkcyjnego;
 • stosuje zasady algorytmicznego rozwiązywania problemów;
 • wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger;
 • korzysta z wbudowanych oraz tworzy własne typy danych;
 • stosuje istniejące i tworzy własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;
 • kompiluje i uruchamia kody źródłowe;
 • stosuje gotowe rozwiązania programistyczne;
 • testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy;
 • dokumentuje tworzoną aplikację;
 • pracuje zespołowo z wykorzystaniem narzędzi do kontroli wersji i pracy grupowej;
 • wykorzystuje dokumentację projektową;
 • rozróżnia i stosuje różne wzorce programistyczne.
 • rozróżnia podstawowe rodzaje testów aplikacji.
 • stosuje podstawowe pojęcia dotyczące baz danych;
 • stosuje systemy zarządzania bazami danych;
 • korzysta z podstawowych funkcji języka SQL;
 • projektuje strukturę tabel i powiązań między nimi;
 • importuje dane do bazy danych i eksportuje dane z bazy danych;
 • tworzy zapytania do przetwarzania danych;
 • pobiera dane z aplikacji i przechowuje je w bazach danych;
 • tworzy kopie baz danych i odtwarza bazy danych z kopii
 • tworzy aplikacje z wykorzystaniem baz danych;
 • stosuje istniejące i tworzy własne rozwiązania w zakresie interfejsu użytkownika;
 • implementuje logikę aplikacji;
 • wykorzystuje narzędzie do tworzenia aplikacji internetowych;
 • wykorzystuje dostępne usługi danych dla aplikacjach internetowych;
 • wykorzystuje narzędzia programistyczne do tworzenia programowalnych testów jednostkowych;
 • wyszukuje błędy w kodzie źródłowym;
 • przeprowadza testy manualne;
 • przygotowuje dokumentację z przeprowadzonych testów.

Nazwy typowych stanowisk pracy, na których zawód jest wykonywany

 • programista baz danych – projektuje i zarządza zbiorami danych dla konkretnych dziedzin, np. kadry, płatności;
 • programista aplikacyjny – tworzy oprogramowanie o różnym zastosowaniu, między innymi edytory tekstów, programy graficzne;
 • programista aplikacji internetowych – tworzy, utrzymuje i rozbudowuje serwisy internetowe;
 • programista aplikacji mobilnych – tworzy, utrzymuje i rozbudowuje aplikacje mobilne;
 • tester aplikacji – sprawdza poprawność napisanego programu.