Reforma KSH – co się zmieniło?

KSH to kodeks spółek handlowych, czyli zbiór przepisów mających na celu unormowanie ustroju spółek handlowych, w tym spółek osobowych oraz spółek kapitałowych. Kodeks ten nie reguluje jednak spółek cywilnych, które działają na podstawie umowy cywilno-prawnej. W tym wypadku obowiązuje kodeks cywilny.

Zmiany w ustawie

Dnia 13.10.2022 r. w życie weszły znaczące zmiany w KSH. Jedną z nich jest wprowadzenie definicji grupy spółek. Dotychczas regulowane były jedynie pojedyncze spółki. Teraz przepisy odnoszą się również do ich grup. Obecnie spółka dominująca może:

  • wydawać wiążące polecenia spółce zależnej,
  • nadzorować działania nad realizacją interesu grupy spółek przez spółkę zależną,
  • podjąć uchwałę o przymusowym wykupie wspólników lub akcjonariuszy spółki zależnej.

Prawa i obowiązki

Rady nadzorcze zyskały też nowe uprawnienia i obowiązki, takie jak możliwość żądania informacji zarządu, prokurentów i wszystkich osób zatrudnionych w spółce. Rada nadzorcza została też zobowiązana do przygotowywania rocznego sprawozdania ze swojej działalności. 

Przepisy karne.

Rozszerzony został również katalog przepisów prawnych. Od teraz prawomocny wyrok za popełnienie przestępstwa skutkuje brakiem możliwości wykonywania poszczególnych funkcji. 

Nowe zmiany w KSH to największa nowelizacja przepisów dotyczących spółek od wielu lat. W życie weszły nie tylko zmiany funkcjonowania grup spółek, ale też doszło do zmian w wewnętrznej organizacji znacznej większości spółek kapitałowych działających na terenie Polski.